Preskočiť na obsah

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Cor Metal, s.r.o.

Článok I.

1. Tieto obchodné podmienky súkromnej obchodnej spoločnosti Cor Metal, s.r.o., so sídlom: Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 988 280, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 122081/B (ďalej len „Cor Metal, s.r.o.” alebo len „predávajúci“) zverejnené na webovom sídle spoločnosti Cor Metal, s.r.o. (ďalej len ,,OP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť akejkoľvek kúpnej zmluvy, inej zmluvy alebo zmluvného dojednania (cenová ponuka, objednávka a zákazka), ako aj zmluvy o dielo, ai.) (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi spoločnosťou Cor Metal, s.r.o. a kupujúcim v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“). Kupujúci a predávajúci ďalej spolu len „zmluvné strany“).

2.    Uzatvorenie kúpnej zmluvy – vznik zmluvného vzťahu:

K uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe návrhu na uzavretie zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Objednávka kupujúceho musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa považuje len objednávka, ktorá obsahuje aspoň nasledujúce údaje:

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo kupujúceho a predávajúceho,

b) množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru v súlade s cenovou ponukou predávajúceho,

c) kúpnu cenu v súlade s cenovou ponukou predávajúceho, ktorá bola zaslaná kupujúcemu. Ak v objednávke kúpna cena nebude uvedená, má sa za to, že kupujúci súhlasí s kúpnou cenou uvedenou v cenovej ponuke predávajúceho. 

d) miesto určenia tovaru (miesto, kam má byť tovar dodaný),

e) lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (termín dodávky),

g) podpis oprávnenej osoby za kupujúceho s odtlačkom pečiatky kupujúceho; to neplatí pre objednávku odoslanú e-mailom.

3. Objednávku kupujúci doručí predávajúcemu e-mailom oprávneným osobám v mene predávajúceho a to konkrétne:

cormetal@cormetal.sk

4.  Uzatvorením Zmluvy a/alebo odoslaním objednávky na adresu predávajúceho (prípadne elektronicky mailom na mailovú adresu uvedenú v článku I., bode 3.  týchto OP) alebo odberom tovaru, kupujúci súhlasí bez výhrad so znením aktuálnych OP. Spoločnosť Cor Metal, s.r.o. má právo ktorúkoľvek doručenú objednávku/návrh na uzatvorenie zmluvy odmietnuť mlčky, resp. bez udania dôvodu. Pri pochybnostiach medzi ustanoveniami týchto OP a cenovej ponuky predávajúceho sa má za to, že podmienky uvedené predávajúcim v cenovej ponuke majú prednosť.

5.  V prípade, že spoločnosť Cor Metal, s.r.o. ako predávajúci potvrdí písomne (prípadne elektronicky e – mailom) objednávku kupujúceho, vzniká predávajúcemu záväzok dodať predmetný tovar za podmienok uvedených v týchto OP a kupujúcemu záväzok za tento tovar zaplatiť v zmysle Zmluvy a týchto OP.

Článok II.       Platobné podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je v cenovej ponuke uvedené inak, platia nasledovné platobné podmienky:
 2. Kupujúci je povinný súčasne s prevzatím tovaru oprávnenou osobou potvrdiť predávajúcemu dodací list, príp. iný daňový doklad. Kúpnu cenu uhradí kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry, ktorá je podkladom pre zaplatenie ceny za dodanie tovaru. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia kupujúcemu a musí spĺňať všetky náležitosti § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
 • Peňažný záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu platený prostredníctvom banky, je splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho v jeho banke. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ plnenie kupujúceho nepostačuje na úhradu všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu, započíta sa toto plnenie na záväzok najskôr splatný, a to najskôr na príslušenstvo.
 1. Pri nedodržaní povinnosti kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v zmysle príslušnej Zmluvy, prislúchajúcej aktuálnej ako aj predošlým objednávkam, nebude predávajúci povinný dodať tovar v termíne podľa objednávky a nebude takto v omeškaní do finančného vysporiadania  záväzkov.
 1. Neuzatvorené reklamačné konanie nie je dôvodom na riadne a včasné neuhradenie kúpnej ceny za odobratý tovar.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť zálohu 50% z celkovej zmluvnej kúpnej ceny formou úhrady zálohovej faktúry. Rozdiel kúpnej ceny a uhradenej zálohy kupujúci zaplatí formou úhrady konečnej faktúry, ako je uvedené v týchto OP.

8. V prípade, ak si kupujúci do 1 mesiaca od uzavretia Zmluvy neodoberie objednané množstvo tovaru, berie na vedomie, že ide o podstatné porušenie Zmluvy a predávajúci má právo okamžite túto Zmluvu vypovedať alebo od nej odstúpiť a to s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia výpovede alebo odstúpenia kupujúcemu (doručenie je postačujúce mailom). V prípade, že predávajúci okamžite neodstúpi alebo nevypovie Zmluvu, po tomto termíne môže predávajúci zmeniť kupujúcemu jednostranne kúpnu cenu a platobné podmienky. Uvedené sa neuplatní v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim dohodli na presnom harmonograme dodávok tovaru v Zmluve (potvrdenej objednávke kupujúceho predávajúcim).

9.  V prípade, že kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, má predávajúci nárok na zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne z kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

10. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť ďalšie dodávky až do úplnej úhrady všetkých doteraz dodaných dodávok, ktorých platba je po splatnosti čo aj len jeden deň. Pokiaľ takýto stav trvá dlhšie ako 20 dní, vyhradzuje si aj právo odstúpenia od zmluvy a predaja objednaného tovaru tretej strane. Predávajúci má právo na náhradu škody, ak mu konaním/nekonaním kupujúceho vznikla škoda.

11. Predávajúci je oprávnený fakturovať za služby spojené s dodávkou tovaru ako napr.: príplatok za vykládku tovaru s hydraulickou rukou. Cena je uvedená v cenovej ponuke zaslanej od predávajúceho kupujúcemu.

12. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci nemôže postúpiť, započítať, previesť akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči predávajúcemu. Predávajúci je zároveň oprávnený na jednostrannú zmenu ceny, ak na relevantnom trhu dôjde k zvýšeniu ceny predmetného tovaru o viac než 5 % oproti stavu ku dňu uzatvorenia Zmluvy, s čím kupujúceho oboznámi minimálne jeden týždeň pred konkrétnou dodávkou.

Článok III.     Dodanie tovaru a dodacie podmienky

 1. Dodanie tovaru je uskutočnené vždy v zmysle príslušnej Zmluvy podľa dohody zmluvných strán nasledovne:
 2. Dodanie tovaru zabezpečené externou firmou zabezpečujúcou dopravu/prepravu, kedy okamihom odovzdania tovaru zabezpečenému dopravcovi/prepravcovi, prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na tovare.
 3. Dodanie tovaru, kedy dopravu/prepravu zabezpečuje kupujúci je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo kupujúcim určenému dopravcovi/prepravcovi na sklade (prípadne v areáli) predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru zo strany kupujúceho, resp. jeho zástupcu alebo jeho dopravcu.
 4. Dodanie tovaru odvozom predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare v tomto prípade prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru zo strany kupujúceho.
 5.  Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné, ak sa na nich predávajúci s kupujúcim dohodli v zmluve, v súlade s dojednanými podmienkami nasledovným spôsobom:
 6. V prípade, že si kupujúci objedná tovar v množstve 24 t. a menej, čiastkové dodávky nie sú povolené, ale kupujúci berie na vedomie, že tovar mu bude dovezený v termíne dohodnutom zmluvnými stranami v kúpnej zmluve jednorázovo.
 7. Ak si kupujúci objedná množstvo 25 t a viac, bude možné mu dodávky rozdeliť. V takom prípade je možné uskutočniť aj čiastkové dodávky a to tak, že každých 24 t (čo je maximálne možné naloženie jedného nákladného auta) je možné objednať v samostatnej dodávke. Ak by si predávajúci objednal napríklad 50 t, je možné takúto objednávku rozdeliť na dve samostatné dodania (a to 24 t. a 26 t.).
 1. Kupujúci je povinný si tovar dohodnutým spôsobom riadne a včas fyzicky prevziať, skontrolovať kvalitu ako aj kompletnosť dodávky. Prevzatie tovaru písomne potvrdí na kópii dodacieho listu určenej pre predávajúceho. V prípade zistenia poškodenia, nekompletnosti alebo iných nedostatkov u dodaného tovaru sa tieto skutočnosti zaznamenajú v dodacom liste.
 2. Ak medzi kupujúcim a predávajúcim:
 3. nie je dohodnutý konkrétny termín odobratia tovaru, je kupujúci povinný zabezpečiť prevzatie tovaru najneskôr do 1 mesiaca od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim (odo dňa uzatvorenia kúpnej Zmluvy). Ak si kupujúci túto povinnosť nesplní, predávajúci má právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 20% z ceny neodobratého množstva a na náhradu vzniknutej škody, ktorá nemá vplyv na uplatnenie zmluvnej pokuty. Predávajúci je zároveň oprávnený na úhradu akýchkoľvek vzniknutých nákladov (napr. skladné a.i.).
 4.  Ak medzi predávajúcim a kupujúcim bol dohodnutý termín dodania tovaru, avšak kupujúci si objednaný tovar včas neprevzal, predávajúci je oprávnený na:

– úhradu akýchkoľvek vzniknutých nákladov (napr. skladné a.i.).

– úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20% z ceny neodobratého množstva

– náhradu akejkoľvek vzniknutej škody, kedy uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody.

V tomto prípade platí, že tovar je predávajúcim riadne dodaný v deň dojednaného termínu, kedy kupujúci má právo si tovar kedykoľvek z miesta, kde sa tovar u predávajúceho nachádza po predchádzajúcej dohode s predávajúcim prebrať a predávajúci má právo vystaviť za príslušný tovar faktúru v zmysle Zmluvy.

 1. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny (alebo jej časti) za akýkoľvek tovar dovtedy objednaný alebo so zaplatením akejkoľvek inej pohľadávky predávajúceho,  nemá predávajúci povinnosť dodať kupujúcemu žiadny objednaný tovar.
 2. Kupujúci týmto súhlasí, že predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné pohľadávky vyplývajúce zo zmluvných pokút voči uhradenej zálohe kupujúceho v zmysle týchto OP, prípadne postúpiť akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči kupujúcemu tretej strane.
 3. Uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle týchto OP nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu vzniknutej škody v plnom rozsahu.
 4. Kupujúci je povinný vždy zabezpečiť prevzatie dohodnutého tovaru oprávnenou osobou, ktorá písomne potvrdí prevzatie na dodacom liste s tým, že jedna kópia dodacieho listu zostáva kupujúcemu. Uvedením podpisu preberajúcej osoby na dodacom liste sa tovar považuje za riadne prevzatý kupujúcim. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru včas, pokiaľ kupujúci zmarí predanie tovaru tým, že nezaistí v mieste dodania osobu, oprávnenú k prevzatiu tovaru od predávajúceho. Všetky náklady, vzniknuté s opätovnou prepravou tovaru do miesta dodania je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu na základe vystavenej faktúry, a to z dôvodu, že okamihom prvého zmarenia prevzatia tovaru od predávajúceho v mieste dodania tovaru sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru od predávajúceho v mieste dodania, v dôsledku čoho je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu v sume predstavujúcej 0,05%, slovom: pol percenta z kúpnej ceny neprevzatého tovaru za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím tovaru. Predávajúci má právo zároveň požadovať náhradu všetkých spôsobených nákladov a škôd, vrátane nákladov na uskladnenie tovaru, zvýšených nákladov na dopravu, a pod..
 5. V prípade, že dopravu zabezpečuje predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť vhodné podmienky na príjazd vozidla (podľa informácii predávajúceho o špecifikácii vozidla) na miesto určenia. Ak vozidlo s tovarom nebude vyložené do 2 hodín, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu sumu vo výške 20,- eur za každú ďalšiu začatú hodinu až do vyloženia predmetného tovaru.  

Článok IV.      Hmotnosť/kvalita

1. Za rozhodujúcu sa považuje hmotnosť tovaru dodávaná v teoretických dĺžkach a teoretických hmotnostiach, presne špecifikovaná v cenovej ponuke.  

2. Kvalita tovaru bude zodpovedať požiadavkám kupujúceho stanovených v predloženej technickej špecifikácii. V prípade, že kupujúci bude v priebehu dodávok tieto požiadavky chcieť zmeniť, predávajúci si vyhradzuje právo na jednostranné zvýšenie kúpnej ceny.

Článok V.      Zodpovednosť za vady

 1. Kupujúci je povinný vady tovaru oznámiť písomne predávajúcemu (mailom na adresu:cormetal@cormetal.sk). V oznámení o vadách tovaru uvedie kupujúci číslo faktúry a zistené vady dodaného tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu zjavné vady bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia dodávky tovaru. V prípade, že sa jedná o skryté vady, ktoré kupujúci nemohol identifikovať pri dodaní tovaru ani s vynaložením odbornej starostlivosti, je kupujúci povinný uplatniť práva z vád tovaru najneskôr do 6 mesiacov od doby dodania tovaru. Kupujúci súhlasí, že tovar, ktorý kupujúci reklamuje bude skladovať samostatne až do vybavenia reklamácie.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za konečný výsledok technologického procesu, prevedenom na tovare dodanom kupujúcemu. Kupujúci je povinný v prípadoch, keď zistí, že dodaný tovar nezodpovedá objednanému tovaru, alebo vykazuje viditeľné chyby, taký tovar vyradiť z ďalšieho procesu spracovania, oddelene takýto tovar uskladniť, ihneď písomne informovať predávajúceho a počkať na jeho pokyny.
 3. Ak kupujúci prevezme tovar so zjavnými vadami a napriek uvedenému tento tovar použije pre vlastné potreby alebo pre potreby tretej osoby, najmä, avšak nielen, ak tento tovar s vadami zabuduje do stavby a/alebo inak použije, a následne tovar reklamuje u predávajúceho, túto reklamáciu nebude predávajúci akceptovať, pretože konaním kupujúceho boli vady tovaru akceptované, ako vady, ktoré nie je potrebné odstrániť.
 4. Kupujúci týmto súhlasí so skutočnosťou, že pri uplatnení nárokov z vád v zmysle týchto OP má predávajúci právo vybrať spôsob riešenia reklamácie a to buď poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru, dodaním náhradného tovaru, dodaním chýbajúceho tovaru alebo odstránením vád opravou tovaru. Nedodržaním postupu uvedeného v tomto článku týchto OP sa kupujúci zbavuje nárokov zo zodpovednosti predávajúceho za vady.  

Článok VI.     Výhrada vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

 1. Až do úplného zaplatenia ceny tovaru, tento zostáva vo vlastníctve predávajúceho. Predávajúci je oprávnený takýto tovar odobrať kupujúcemu až do zaplatenia celej sumy dlžnej kúpnej ceny a kupujúci je povinný pri odobratí tovaru poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť, o ktorú bude predávajúcim žiadaný. Predávajúci je oprávnený v takomto prípade vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady spojené s demontážou, dopravou a skladovaním tovaru a kupujúci je povinný ich riadne a včas predávajúcemu zaplatiť.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. 
 • Kupujúci súhlasí s tým, že náhrada škody je limitovaná výškou reálne uhradenej ceny kupujúcim za dodávku tovaru, ktorá zakladá titul na náhradu škody.

Článok VII.   Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov v súlade s §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,zákon“) na účely plnenia zmluvných vzťahov. Kupujúci tiež berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú spracúvať aj ďalší sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na poverenie a v mene spoločnosti Cor Metal, s.r.o..
 2. V súlade s § 14 ods. 3 zákona má dotknutá osoba – kupujúci právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
 3. Osobné údaje budú uchovávané len po nevyhnutnú dobu vyžadujúcu zákonmi Slovenskej republiky.  

Článok VIII.  Záverečné ustanovenia

 1. OP a zmluva sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto OP stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 2. Predávajúci a kupujúci sa v súlade s ustanovením článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), zverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 04.07.2007 pod č. L 177/6. dohodli, že ich práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo vzniknú na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom sa neprihliada na jeho kolízne ustanovenia.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z výkladu alebo vykonávania ustanovení kúpnej zmluvy v budúcnosti sa budú riešiť prednostne vzájomným rokovaním, pričom sa dohodli, že v súlade s ustanovením § 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov zakladajú právomoc slovenských súdov podľa práva Slovenskej republiky. Predávajúci a kupujúci sa podrobia rozhodnutiu slovenských súdov podľa práva Slovenskej republiky.
 4. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a zverejňujú sa na webovom sídle predávajúceho v deň ich vydania.
 5. Vydané v Dolnom Kubíne, dňa 31.07.2023